Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 16:45

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 16:45

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Miloslav Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.mudrborek.cz
Ordinační hodiny
Po 8.00 – 12.00 hodin
Út 12.00 – 15.00 hodin
St 8.00 – 12.00 hodin
Čt 12.00 – 15.00 hodin
Pá 8.30 – 12:00 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí – Pátek
8.00 – 11.00 hodin
13.00 – 16.00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 14. 12. 2019
a svátek má Lýdie

Počasí v Loučné
Aktuální teplota
(14. 12. 2019 18:51)

2.9 °C

Vlhkost

39.8%

Detailní informace o počasí v Loučné a Koutech nad Desnou

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 6.11.2014

volba starosty a místostarosty

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 6.11.2014 V 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
 
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno
Počet zúčastněných zastupitelů obce: 11       
Omluveni:       0                                                        
Neomluveni:   0
Ověřovatelé zápisu : p. Tkadlec Bohumil, p. Kovařík Mojmír, p. Richter Petr
Zapisovatel:     pí. Tkadlecová Helena
Program veřejného zasedání
I) Volba starosty a místostarosty
• určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
• určení způsobu volby starosty a místostarosty
• volba starosty
• volba místostarosty
II) Zřízení finančního a kontrolního výboru
• určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
• volba předsedy finančního výboru
• volba předsedy kontrolního výboru
III) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva (§ 71, 72 zákona o obcích)
IV) Delegování zástupců do Svazku obcí údolí Desné
V) Diskuse
 
Zahájení zasedání zastupitelstva:
Pan Jaroslavem Sembdner   jako dosavadní  starosta  - přivítal přítomné zastupitele a veřejnost na ustavujícím veřejném zasedání zastupitelstva obce a seznámil nás s programem veřejného zasedání . Program byl schválen jednohlasně . K jednotlivým bodům byly vznášeny protinávrhy.
 
Ustavující zasedání zastupitelstva obce Loučná nad Desnou  
1.      Před zahájením zasedání bylo členy zastupitelstva obce ( při prezenci ) předloženo osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb. O volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů v platném znění. Pan Sembdner ověřil platnost osvědčení a představil jednotlivé zastupitele .
2.      Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby v souladu s § 91 odst. 1 zákona č.1128/200 Sb., o obcích Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva ( příloha 1) konstatoval, že je přítomno 11 členů zastupitelstva ( z celkového počtu 11 všech členů zastupitelstva ) , takže je usnášení schopné ( §92,odst.3 zákona o obcích ).
3.      Předsedající přečetl slib člena zastupitelstva obce , členové zastupitelstva obce „slibují“ a slib podepsali .
4.      Pan Jaroslav Sembdner   navrhl ověřovatele zápisu p. Tkadlece Bohumila, Kovaříka Mojmíra a Richtera Petra, schváleno jednohlasně.
5.      Předsedající zahájil volbu starosty a místostarosty
-          Dal hlasovat o tom, zda se bude volit funkce starosty jako uvolněná. Po protinávrhu - funkce starosty neuvolněná , byla odhlasována funkce starosty dlouhodobě uvolněná
-          Dal hlasovat o tom, zda se bude volit tajným nebo veřejným hlasováním . Po protinávrhu - volba tajná , bylo odhlasována volba veřejná
-          Zastupitel p. Svedek   navrhl do funkce uvolněného starosty pana Jaroslava Sembdnera. Po protinávrhu   pana Ing. Pavla Martínka do funkce uvolněného starosty pana Ing. Pavla Martínka , který nebyl schválen ,  byl zvolen uvolněným starostou pan Jaroslav Sembdner bytem Kouty nad Desnou 59; Loučná nad Desnou; 788 11.
-          Nově zvolený starosta p. Sembdner navrhuje, aby funkce místostarosty byla neuvolněná .  Po  protinávrhu - funkce místostarosty uvolněná , bylo odhlasováno funkce místostarosty neuvolněná
-          Zastupitel pan Kovařík Mojmír navrhl do funkce místostarosty pana Švece Petra. Po protinávrhu Ing. Pavla Martínka   do funkce místostarosty zvolit pana Luboše Pokorného , byl po hlasování zvolen neuvolněným místostarostou pan Švec Petr bytem Loučná nad Desnou 86 ; 788 11.
6.      Předsedající zahájil zřízení výborů a určení počtu jejich členů
-          Navrhl tříčlenný výbor kontrolní i finanční. Bylo schváleno jednohlasně.
-          Navrhl předsedu finančního výboru pana Ing. Miroslava Pospíšila, bytem Kouty nad Desnou 45; Loučná nad Desnou 788 11 . Bylo schváleno .
-          Navrhl předsedu kontrolního výboru pana Radka Svedka, bytem Loučná nad Desnou 81; 788 11. Bylo schváleno .
7.      Přesedající navrhl odměny za výkon ve funkcích uvolněných a neuvolněných zastupitelů.
-          Navrhl  měsíční odměnu zastupitelům , kteří jsou pro svou funkci neuvolněni ve výši  540,- Kč hr. mzdy od 6.11.2014. Bylo schváleno.
-          Navrhl měsíční odměnu za výkon funkce starosty jako uvolněného člena zastupitelstva dle přílohy č.1 k nařízení vlády č.37/2003Sb. od 6.11.2014. Bylo schváleno.
-          Navrhl měsíční odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva dle přílohy č.1 k nařízení vlády č.37/2003Sb.ve výši 8.873,- Kč hr. mzdy od 6.11.2014. Bylo schváleno.
-          Navrhl měsíční odměnu za výkon funkce zastupitelům - členům výborů, kteří jsou pro svou funkci neuvolněni ve výši     1.060,- Kč hr. mzdy od 6.11.2014 Bylo schváleno.
-          Navrhl měsíční odměnu za výkon funkce zastupitelům předsedům  výborů zastupitelstva, kteří jsou pro svou funkci neuvolněni ve výši       1.660,- Kč hr. mzdy od 6.11.2014. Bylo schváleno.
-          Navrhl měsíční odměnu za výkon funkce členům výborům, kteří nejsou zastupiteli   ve výši  400,- Kč hr. mzdy   ode dne zvolení . Bylo schváleno jednohlasně.
8.      Delegování starosty a místostarosty jako zástupce obce Loučná nad Desnou do Valných hromad Svazku obcí údolí Desné v předsednictvu SOÚD v novém volebním období. Bylo schváleno jednohlasně.
9.      Diskuse – bylo zodpovězeno na dotazy občanů.
 
USNESENÍ Z USTAVUJÍCÍHO ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU ZE DNE 6.11.2014                                                           
Zastupitelstvo obce schvaluje :
1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Program veřejného zasedání
4. Starostu obce jako dlouhodobě uvolněného.
6. Způsob volby starosty a místostarosty veřejný, zvednutím ruky.
8. Do funkce starosty jako uvolněného zastupitele p. Jaroslava Sembdnera , bytem Kouty nad Desnou 59; Loučná nad Desnou ; 78811
10. Funkci místostarosty jako neuvolněný.
12. Do Funkce místostarosty jako neuvolněného zastupitele p. Petra Švece bytem  Loučná nad Desnou 86; 788 11.
13. Členy výboru finančního a kontrolního v počtu tří.
14. Předsedy jednotlivých výborů
a) Předsedu finančního výboru p. Ing. Miroslava Pospíšila bytem Kouty nad Desnou 45; Loučná nad Desnou ;788 11
b) Předsedu kontrolního výboru p Radka Svedka bytem Loučná nad Desnou 81; 788 11.
15. Měsíční odměnu zastupitelům obce, kteří jsou pro svoji funkci neuvolněni  ve výši 540,- Kč hr. mzdy od 6.11.2014.
16. Měsíční odměnu starosty, který je pro svou funkci uvolněný, dle přílohy č.1 k nařízení vlády č.37/2003Sb. od 6.11.2014.
17. Měsíční  odměnu místostarosty, který je pro svou funkci neuvolněný, dle přílohy č.1 k nařízení vlády č.37/2003Sb.   ve výši 8.873,- Kč hr. mzdy od 6.11.2014.
18. Měsíční odměnu předsedy výboru ve výši 1.660,- Kč hr. mzdy od 6.11.2014.
19. Měsíční odměnu zastupitele – člena výboru ve výši 1.060,- Kč hr. mzdy od 6.11.2014.
20. Měsíční odměnu člena výboru ve výši 400,- Kč hr. mzdy ode dne zvolení .
21. Delegování starosty a místostarosty jako zástupce obce Loučná nad Desnou do Valných hromad Svazku obcí údolí Desné v předsednictvu SOÚD v novém volebním období. 
 
Zastupitelstvo obce neschvaluje :
3. Protinávrh starosta obce jako dlouhodobě neuvolněný.
5. Protinávrh – způsob volby starosty a místostarosty jako tajný.
7. Protinávh – starostou zvolit pana Ing. Pavla Martínka bytem Filipová 88; Loučná nad Desnou ; 788 11.
9. Protinávrh – místostarosta jako dlouhodobě  uvolněný.
11. Protinávrh– místostarostou zvolit pana Luboše Pokorného bytem Loučná nad Desnou 59; 788 11.
                                                                           
 
 
 
 
Starosta obce                          p. Jaroslav Sembdner
 
 
Ověřovatelé zápisu                 p. Mojmír Kovařík
 
                                              
p. Bohumil Tkadlec
 
 
p. Petr Richter
 
 
Zapisovatel                             pí. Helena Tkadlecová                                  
                                  
 
 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 6.11.2014
 

Zveřejněno: 10. 11. 2014

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 6.11.2014

Zpět nahoru