Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 16:45

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 16:45

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Miloslav Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.mudrborek.cz
Ordinační hodiny
Po 8.00 – 12.00 hodin
Út 12.00 – 15.00 hodin
St 8.00 – 12.00 hodin
Čt 12.00 – 15.00 hodin
Pá 8.30 – 12:00 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí – Pátek
8.00 – 11.00 hodin
13.00 – 16.00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 21. 01. 2020
a svátek má Běla

Počasí v Loučné
Aktuální teplota
(21. 1. 2020 23:22)

-7.6 °C

Vlhkost

25.5%

Detailní informace o počasí v Loučné a Koutech nad Desnou

Zápis z VZ 18.9.2014

Pověření starosty - jednání s p.K. , žádost  o refinancování  půjčky 12 mil Kč

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 18.9.2014 V 18.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
 
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
Počet zúčastněných zastupitelů obce:    8                     
Omluveni:                                                        3                                                                    
Neomluveni:                                                        0                 
Ověřovatelé zápisu:      p.Bohumil Tkadlec, p. Petr Richter
Zapisovatel: pí. Helena Tkadlecová     
 
Program veřejného zasedání:
1.      Uvítání přítomných
2.      Schválení programu
3.      Volba ověřovatelů zápisu
4.      Řešení a návrh prodeje pozemku p.č. 747 k.ú. Rejhotice (L. K.)
5.      Smluvní podmínky o propůjčování tělocvičny na základní škole
6.      Žádost o refinancování půjčky SBERBANK.CZ a.s.
7.      Prodloužení termínu výběrového řízení na pozici administrativní pracovnice a samostatná        účetní – po volbách
8.      Rozpočtové změny dle seznamu
9.      Vyřazení majetku z evidence dle inventur - JSDH Loučná nad Desnou
10. Projednání petice občanů s nesouhlasem výstavby kompostárny v centru obce
11. Smlouvy pro výběr dodavatele elektřiny a plynu
12. Převod pozemků do vlastnictví obce ze správy ÚZSVM - žádost
13. Odkup pozemků do vlastnictví obce
14. Prohlášení vlastníka domu č.p. 22 Rejhotice a kupní smlouva na narovnání spoluvlastnických podílů 
15. Prodej, pronájem, právo stavby, věcná břemena k majetku obce
16. Ostatní - Pokácení dvou dřevin, Dodatek č.1  smlouvy o dílo 201203 s PROJEKCE s.r.o. Šumperk, Dodatek č.1  smlouvy o dílo 002/12 s EKOZIS spol. s.r.o. Zábřeh
17. Na vědomí
18. Závěr, poděkování za účast
 
Program veřejného zasedání byl schválen jednohlasně, k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse
 
Závěr a usnesení veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 18.9.2014
 
Zastupitelstvo obce schvaluje :
 
1000.Program veřejného zasedání
1001.Ověřovatele zápisu
1002.      Pověření starosty obce k dalším jednáním a odstranění sporných bodů ve věci Dohody o narovnání ve smyslu ustanovení §1903 občanského zákoníku , kupní smlouvy a převod pozemků ze dne 18.10.2006 obec Loučná nad Desnou a L. K.  788 11 Loučná nad Desnou.
1003.Smluvní podmínky a propůjčení tělocvičny na základní škole.
1004.      Žádost o refinancování půjčky vyplývající ze Smlouva o úvěru uzavřené dne 28.7.2011 mezi sdružením FO Ing.Klečka , Ing.Cverna a obcí Loučná nad Desnou  znějící na částku 12 mil Kč.
1005.      Prodloužení výběrového řízení na místo administrativní pracovnice , samostatná účetní po komunálních volbách konaných 10. a 11.10.2014.
1006.      Rozpočtové změny dle seznamu.
1007.      Odpis majetku SDH Loučná dleseznamu.
           
K bodu 10 programu Projednání petice občanů s nesouhlasem výstavby kompostárny v centru obce
1008.   Zastupitelstvo obce Loučná nad Desnou bere na vědomí názor občanů „nesouhlas s umístěním kompostárny do blízkosti středu obce“ vyjádřený v petici podané obecnímu úřadu dne 13.8.2014 a upouští od navrženého umístění na p.č. 655/1 v k.ú. Kociánov.
1009.   Revokaci bodu usnesení č. 990 ze dne 17.7.2014 – ruší unesení č. 990 z důvodu nesouhlasu občanů.
1010.   Doplnění Pokynů pro zpracování návrhu ÚP Loučná nad Desnou ( dále jen Pokyny ).
                        Pokyny budou doplněny v bodě B následovně:
                        - prověřit záměr vymezení plochy pro kompostárnu na p.č. 242 k.ú. Kociánov (dle přiložené situace ), je možné prověřit ve variantním řešení.
 
K bodu 11 programu Smlouvy pro výběr dodavatele elektřiny a plynu
 
1011.   Revokaci bodu usnesení č. 995 ze dne 17.7.2014 z důvodu změny zadavatele výběrového řízení a dodavatele zadavatelských činností.  
1012.  Nové znění revokovaného bodu:
Uzavření smlouvy: Smlouva E86-1/2014 o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání při zadání veřejné zakázky s názvem „Veřejná zakázka MAS Šumperský venkov - centrální dodávka el. energie pro obce, jejich příspěvkové organizace a právnické osoby, v nichž mají obce 100% podíl na období od 1.1.2015 do 31.12.2016“. Centrálním zadavatelem je obec Nový Malín.
1013.   Revokaci bodu usnesení č. 996 ze dne 17.72014 z důvodu změny zadavatele výběrového řízení a dodavatele zadavatelských činností
1014.   Uzavření smlouvy: Smlouva P95-1/2014 o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání při zadání veřejné zakázky s názvem „Veřejná zakázka MAS Šumperský venkov - centrální dodávka zemního plynu pro obce, jejich příspěvkové organizace a právnické osoby, v nichž mají obce 100% podíl na období od 1.1.2015 do 31.12.2016“. Centrálním zadavatelem je obec NovýMalín.
 
K bodu 12 programu Převod pozemků do vlastnictví obce z majetku ČR ve správě ÚZSVM -           žádost
 
1015.   Pro převod pozemků do vlastnictví obce z majetku ČR ve správě ÚZSVM Obec Loučná nad Desnou nemá zájem o úplatný převod pozemků p.p.č. 631/4, p.p.č. 631/6 a p.p.č. 631/8 , p.p.č. 830/2 vše v k.ú. Kociánov a p.č. 1629/2 v k.ú. Rejhotice za cenu v místě a čase obvyklou.
1016.   Bezúplatný převod pozemků p.p.č. 631/4, p.p.č. 631/6 a p.p.č. 631/8 , p.p.č. 830/2 vše v k.ú. Kociánov, p.č. 1629/2 v k.ú. Rejhotice, do vlastnictví obce z majetku ČR ve správě ÚZSVM a zároveň podání žádosti o bezúplatný převod těchto pozemků.
 
K bodu 13 programu Odkup pozemků do vlastnictví obce
 
1017.   Revokaci bodu usnesení č. 752 ze dne 30. 1. 2013 týkající se vypořádání pozemku pod místní komunikací v části obce Rejhotice s vlastníkem pozemků paní A. W. Loučná nad Desnou 788 11 z důvodu upřesnění ceny a výměry odkupovaných pozemků po zaměření geometrickým plánem.
1018.   Nové znění revokovaného bodu:
Odkoupení části pozemku p. č. 151/1 – trvalý travní porost v k.ú. Rejhotice (převáděná část 52m², díl “c“ dle geometrického plánu č 653-779/2012), dále odkoupení části pozemku p. č. 152 – trvalý travní porost v k.ú. Rejhotice (převáděná část 343m2, díl “b“ dle geometrického plánu č 653-779/2012), z vlastnictví A. W. trv. bydliště Loučná nad Desnou 788 11 do majetku obce Loučná nad Desnou, za dohodnutou kupní cenu 200,- Kč za 1 m².
Náklady na provedení převodu vlastnických práv – vyhotovení geometrického plánu a kupní smlouvy, a vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující obec Loučná nad Desnou. Daň z nabytí uhradí prodávající A.W. trvalé bydliště  Loučná nad Desnou 788 11
Převod se provádí za účelem vypořádání vlastnických práv k pozemku pod místní komunikací.
1019.   Revokaci bodu usnesení č. 981 ze dne 19. 6. 2014 z důvodu upřesnění převodu části pozemku 94/1 – trvalý travní porost, (převáděná část 17 m2, budoucí číslo dle geometrického plánu 94/7) k.ú. Přemyslov, z majetku Ing. I.  P.trvalé bydliště Šumperk   787 01 do majetku obce Loučná nad Desnou.
1020.  Nové znění revokovaného bodu:
Odkoupení části pozemku 94/1 – trvalý travní porost, (převáděná část 17 m², budoucí číslo dle geometrického plánu 94/7) k.ú. Přemyslov, z majetku Ing. I.P.trvalé bydliště  Šumperk   787 01, do majetku obce Loučná nad Desnou, za průměrnou cenu zemědělské půdy dle katastrálních území stanovenou vyhláškou č. 356/2013 Sb.(cena pro určení daně z nemovitostí). Náklady na provedení převodu vlastnických práv včetně daně z nabytí nemovitosti uhradí obec Loučná nad Desnou. Převod se provádí na návrh vlastníka za účelem sjednocení vlastnictví památného kříže a pozemku pod ním.
1021.   Revokaci bodu usnesení č. 941 ze dne 9. 4. 2014 týkajícího se majetkoprávního vypořádání pozemků dotčených dle PD budoucí stavbou chodníku podél silnice I/44 v místní části Filipová z důvodu změny parcelních čísel po vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu pro k.ú. Filipová.
1022.   Nové znění revokovaného bodu:
Odkoupení pozemků pro přípravu výstavby chodníku podél silnice I/44 v místní části Filipová.
Dotčené pozemky p. č. 613/7, p. č. 613/32, p. č. 613/67 v k. ú. Filipová. Výkupní cena 70,- Kč/m², náklady převodu a daň z nabytí uhradí obec Loučná nad Desnou, Prodávající dle LV 397 v k. ú. Filipová:
G. M. Uherský Brod - podíl 3/8
K. Z. Luhačovice – podíl 1/32
M. J.Dobrkovice–podíl 1/32
M. J. Biskupice – podíl 1/32
M. .L. Biskupice – podíl 1/32
V. Z. Otrokovice – podíl 1/2
 
K bodu 14 programu Prohlášení vlastníka domu čp 22 Rejhotice a kupní smlouva na narovnání             spoluvlastnických podílů pro následný prodej bytových jednotek a spoluvlastnických podílů na domě a souvisejících pozemcích
 
1023.     Prohlášení vlastníka domu č.p. 22, Loučná nad Desnou Rejhotice - Vlastníci Obec Loučná nad Desnou, H. J., Ch. A. a M. A. - podle zákona č. 72/94 Sb. ve znění pozdějších předpisů – vymezují v domě 5 bytových jednotek s příslušenstvím podle textové a výkresové části prohlášení.
1024.     Majetkové vypořádání spoluvlastnických podílů na společných částech domu bytových jednotek 1 a 5 domu č.p. 22 Rejhotice, na p.č. st. 34 v k.ú. Rejhotice - Vypořádání Kupní smlouvou na narovnání spoluvlastnických podílů v souvislosti s prohlášením vlastníka bytového domu ze dne 17.9.2014. Prodej spoluvlastnického podílu dle smlouvy od Obce Loučná nad Desnou paní A. M. trv. bydliště , Loučná nad Desnou 788 11
674/21040 za cenu 1000,- Kč, odkup podílu obcí Loučná nad Desnou od J. H.trvalé bydliště Loučná nad Desnou 788 11 a A. Ch. trvalé bydlištěLoučná nad Desnou ; 788 11, 261/21040 za cenu 387.- Kč.
1025.   Majetkové vypořádání pozemku p.č. st. 34 v k.ú. Rejhotice, za cenu 50 Kč/m2 odprodejem do vlastnictví majitelů bytových jednotek 1,2,3,4 a 5 v bytovém domě č.p. 22 Rejhotice, na p.č. st. 34 v k.ú. Rejhotice, v podílu dle spoluvlastnických podílů dle schváleného prohlášení vlastníka, po vložení a zapsání Prohlášení vlastníka domu čp 22 Rejhotice do evidence Katastrálního úřadu.
1026.   Záměr prodeje bytových jednotek 2,3,4 v bytovém domě č.p. 22 Rejhotice, na p.č. st. 34 v k.ú. Rejhotice po vložení a zapsání Prohlášení vlastníka domu čp 22 Rejhotice do evidence Katastrálního úřadu za odhadní ceny dle znaleckých posudků.
Bytové jednotky č. 3 a 4 nabídnout přednostně stávajícím nájemníkům za cenu ve výši 50% ceny znaleckého posudku, v případě neakceptace nabídky nabídnout do veřejného prodeje.
Bytovou jednotku č. 2 nabídnout k prodeji prostřednictvím realitní kanceláře dle zpracované nabídky k prodeji bytu.
1027.   Záměr prodeje pozemků za cenu 50,- Kč/m², odprodejem do vlastnictví majitelů bytových jednotek 1,2,3,4 a 5 v bytovém domě č.p. 22 Rejhotice, na p.č. st. 34 v k.ú. Rejhotice, v podílu dle spoluvlastnických podílů dle schváleného prohlášení vlastníka, po vložení a zapsání Prohlášení vlastníka domu čp 22 Rejhotice do evidence Katastrálního úřadu.
– parcela KN 141/1(části), výměra 1057 m², orná půda, prodávaná část dle budoucího GP cca 130 m2 v katastrálním území Rejhotice (majetkové vypořádání domu Rejhotice č.p. 22)
– parcela KN 141/2, výměra 48 m², zahrada, v katastrálním území Rejhotice (majetkové vypořádání domu Rejhotice č.p. 22)
– parcela KN 141/3, výměra 627 m², zahrada, v katastrálním území Rejhotice (majetkové vypořádání domu Rejhotice č.p. 22)
           
K bodu 15 programuProdej, pronájem, právo stavby, věcná břemena k majetku obce
 
Prodej:
1028.   Prodej pozemku p. č. 151/10, trvalý travní porost o výměře 6 m², v katastrálním území Rejhotice z majetku obce Loučná nad Desnou do vlastnictví paní A. W.  trvalé bydliště Loučná nad Desnou 788 11 za dohodnutou kupní cenu 200,- Kč za 1 m² (cena je stanovená jako shodná s cenou, za kterou paní A. W. prodává obci Loučná nad Desnou pozemky při vypořádání vlastnických práv k pozemku pod místní komunikací).
Při zaměření místní komunikace v části obce Rejhotice pro vypořádání pozemků pod komunikací s paní A.W. bylo zjištěno, že tento pozemek navazuje na pozemky paní W.. Pozemek se převádí na žádost kupující.
Náklady na provedení převodu vlastnických práv – vyhotovení kupní smlouvy a vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující A. W.. Daň z nabytí uhradí prodávající obec Loučná nad Desnou. 
1029.   Prodej pozemku (části) – parcela KN 56/8, výměra 1055 m², ostatní plocha, prodávaná část cca 298 m²i v katastrálním území Rejhotice bude určena geometrickým plánem na oddělení pozemku, v ceně 1,- Kč/m², náklady prodeje - geometrický plán, vklad do KN a daň z nabytí hradí Obec Loučná nad Desnou. Prodej za cenu nižší než cena v místě a čase obvyklá je z důvodu závazku k majetkovému vypořádání pozemku 56/4 k.ú.Rejhotice dotčenému stavbou kanalizace a komunikace v souvislosti s dodatečným umožněním kolaudace díla. Nabyvatel manželé M. M. a M. L.,  Loučná nad Desnou 788 11. K prodávané části pozemku 56/8 k.ú. Rejhotice bude zpracováno a zapsáno věcné břemeno služebnosti kanalizačního řadu .
           
Prodej zařízení:
1030.   Prodej ocelové konstrukce lávky přes řeku Divoká Desná – na parcela KN 139/1 k.ú. Kouty nad Desnou a 1510/1 k.ú. Rejhotice za cenu 20 000,- Kč, nabyvatel B. O, Bludov.
           
Pronájem – pacht - pozemku:
1031.   Pacht pozemku – parcela KN 1689, výměra 1034 m², pronajímaná část 150 m² orná půda, v katastrálním území Rejhotice (zahrádka k bytu 6. v bytovém domě 78) Pachtýř pozemku: B. J. a B. P. v zastoupení A.M.  788 11 Loučná nad Desnou .
Pacht za účelem provozování zahrádky se souhlasem k drobné stavbě za cenu 2.- Kč/m²
1032.   Pacht pozemku části pozemku parcela KN 631/11, výměra 2784 m², část 34 m², orná půda, v katastrálním území Kociánov.
                        Pachtýř pozemku: Z. E. Loučná nad Desnou  788 11
                        Pacht za účelem provozování zahrádky za cenu 2 Kč/m²
1033.   Soutěž na pacht - schválení záměru a provedení výběru pachtýře - pozemku parcela KN 763/1, výměra 54127 m², trvalý travní porost, v katastrálním území Kociánov dle směrnice 1/2014.
                        Způsob výběru pachtýře: obálkovou metodou            
                        Doba pachtu od 1.1.2015 do 31.12.2019 (5 let)
                        Nejnižší přípustná nabídka ceny pachtu za 1 rok a ha 1 500,-  Kč
                        Zveřejnění záměru: do 30.9.2014 nejpozději
                        Termín předložení nabídek: do 16.10.2014 nejpozději
                        Povinná jistina: 3000,- Kč
                        Splatnost jistiny: při předložení obálky s nabídkou
           
Zřízení věcného břemene:
1034.   Zřízení věcného břemene služebnosti pro ČEZ Distribuce, a.s. (smlouvou o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-8006982/002) – pro stavbu „Loučná nad Desnou-ČS-kanal, Obec, parc.85, NNk“, 
                        dotčené pozemky:
                        - KN 611/1 v k.ú. Filipová
1035.   Budoucí zřízení věcného břemene (služebnosti) a smlouvu provést stavbu pro ČEZ Distribuce, a.s. pro stavbu Loučná nad Desnou-p.č.700/4,S.,NNk, IV-12-8009866/1 (smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a práva provést stavbu) - souhlas s umístěním přípojky NN, dotčený pozemek:
                        - KN 832/3, ZE 697 GP v k.ú. Kociánov
1036.   Budoucí zřízení věcného břemene (služebnosti) a smlouvu provést stavbu pro ČEZ Distribuce, a.s. pro stavbu Loučná nad Desnou - p.č. 134/20 k.ú. Kociánov, H., NNk, (smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a práva provést stavbu č. IV-12-8009927/1/B) - souhlas s umístěním přípojky NN, dotčený pozemek:
                        - KN 806, v k.ú. Kociánov
 
K bodu 16 programu Ostatní
 
1037.   Pokácení dvou dřevin (zlomená bříza, souška) na pozemku p. č. 1228, lesní pozemek v    k. ú. Rejhotice na základě upozornění občanů.
1038.   Dodatek č.1 smlouvy o dílo 201203 s PROJEKCE s.r.o. Šumperk, IČ 25905449, na dopracování podkladů projektu „Chodník podél I/44-úsek křižovatka na Maršíkov – zámecký park“ předmět zvýšení rozsahu prací a ceny. 
1039.   Dodatek č.1 smlouvy o dílo 002/12 s EKOZIS spol. s.r.o. Zábřeh, IČ 41031024, na provedení díla „Rodinné domy Loučná nad Desnou – infrastruktura“ předmět změna doby plnění na 10/2015 a úprava ceny dle aktuální sazby DPH . 
           
1040. Na vědomí :
 1. Jednání s Ing. Cekrem - řešení přechodu střed obce a)  obecní úřad ke školce b) základní škola c) nákupní středisko – obchod Fojtíková . Možné řešení předloží Ing.Cekr
 2. Návrh na rekonstrukci zeleně starého hřbitova , firma Gardner předložila svůj návrh řešení úpravy hřbitova za částku 315 300,- Kč, ale je potřeby ještě doladit některé věci ohledně kácení a ozdravných řezů stromů v aleji podél - RNDr. Vágnerová Irena
 3. Oprava komunikace firmou Roadmedic
·        Místní část „ Andělské Žleby – Kouty nad Desnou 210 m²
·        Loučná nad Des. – Filipová 1260 m²
·        Kouty nad Des. – úvoz chatová oblast 80 m²,
·        Rejhotice – příjezdová cesta – asi 100 m²
 1. Oprava rolby – Jednání s Ing. Závěšickou o pomoci finančního zajištění opravy frézy rolby za částku 150 000 ,- Kč
 2. Petici s nesouhlasem výstavby kompostárny v centru obce
 3. Vysvětlení a přesné informace k zamýšlené realizaci místa a samostatné výstavby kompostárny
 4. Součástí připravovaného Loučenského zpravodaje  bude podána informace o úplné uzavírce silnice I/44 Kouty nad Desnou – ČHS a s tím i úprav a autobusových spojů týkajících se našich občanů v Loučné a Koutech nad Des.
 5. Výroční zprávu o činnosti ZŠ za rok 2013
 6. Probíhající jednání s Ol. krajem o možnosti výstavby přemostění silnice I/44 na ČHS s ohledem na bezpečnost lyžařů a všech návštěvníků Červenohorského sedla
 7. Po velice důležitých a složitých  jednáních se Státním fondem životního prostředí v Praze se podařilo dosáhnout prodloužení termínu kolaudace z původního 1.9.2014 na 30.11.2014 kdy dokážeme předat veškerou dokumentaci ke kolaudaci Kanalizace III. Část Rejhotice , čímž jsme odvrátili vrácení dotací v částce 50 mil Kč . Na kolaudaci navazuje následně sepsání smluv za stočné , kde obec přichází o nemalou finanční částku .
 8. Nutnost evidování svatebních obřadů v parku u správce kulturního domu p.Steinera a vybírání symbolického poplatku např. 1 000,- Kč . Množí se případy , že si svatebčané svévolně staví tzv. party altány v areálu zámeckého parku.
 
 
 
 
Starosta obce              Jaroslav Sembdner
 
 
Ověřovatelé zápisu       p.Bohumil Tkadlec
 
 
                                   p.Petr Richter
 
Zapisovatelka              pí.Helena Tkadlecová
 
 
 
 
 
 
 
zapsáno dne 18.9.2014
 

Zveřejněno: 22. 9. 2014

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 18.9.2014

Zpět nahoru