Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 16:45

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 16:45

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Miloslav Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.mudrborek.cz
Ordinační hodiny
Po 8.00 – 12.00 hodin
Út 12.00 – 15.00 hodin
St 8.00 – 12.00 hodin
Čt 12.00 – 15.00 hodin
Pá 8.30 – 12:00 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí – Pátek
8.00 – 11.00 hodin
13.00 – 16.00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 22. 01. 2020
a svátek má Slavomír

Počasí v Loučné
Aktuální teplota
(22. 1. 2020 01:03)

-8.1 °C

Vlhkost

32.4%

Detailní informace o počasí v Loučné a Koutech nad Desnou

Zápis z VZ 12.2.2014

Pokyny pro zpracování návrhu ÚP  obce dle zákona

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 12.2.214 V 19.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
 
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
Počet zúčastněných zastupitelů obce:    11       
Omluveni:                                                         11                                                                   
Neomluveni:   0                                                                                             
Ověřovatelé zápisu: p. Richter Petr, p. Tkadlec Bohumil
Zapisovatel:            pí. Tkadlecová Helena            
 
Program veřejného zasedání:
 
Program veřejného zasedání :
1.      Uvítání přítomných
2.      Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu
3.      ÚPD obce - Schválení Pokynů pro zpracování návrhu Územního plánu obce Loučná nad Desnou dle zákona
4.      Boží muka Kouty nad Desnou – smlouva – staženo z jednání
5.      Parkoviště Rýznar – smlouva na projekt - dodatek – staženo z jednání
6.      Chodník Rejhotice – smlouva na projekt pro stavební povolení – staženo z jednání
7.      Smlouva o půjčce – dodatek
8.      Žádost o bezúplatný převod pozemků p.č. 666 a 700/2kú Kociánov od SPÚ
9.      Dřevosochání 2014
10. Převod pozemků bezúplatným převodem – části p.č. 219 ( ZE st. 38), 219 ( ZE 219), 264 (ZE st. 54), KN 349/2 v kú Přemyslov na Olomoucký kraj pro rekonstrukci komunikace III/3696
11. Pronájem majetku
-   pozemky pro zemědělské účely p.č. KN 1410/1, ZE GP 1366, ZE PK 1554 v k.ú. Rejhotice
-    pozemky pro komerční účely p.č. 763/4 k.ú. Kociánov
12. Věcná břemena budoucí – p.č. 1529, 1620/1 k.ú. Rejhotice
13. Ostatní – získané dotace
14. Rozpočtové změny
15. Závěr, poděkování za účast
 
Byl schválen pozměněný program veřejného zasedání , byly staženy body 4,5,6.
K  jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse .
Veřejné zasedání bylo nahráváno .
 
Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 12.2.2012
 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje :
 
897.    Program veřejného zasedání zastupitelstva obce
898.    Revokaci usnesení :         č.723 z veřejného zasedání konaného dne 5.12.2012
č.884 z veřejného zasedání konaného dne 16.12.2013.
899.    Pokyny pro zpracování návrhu Územního plánu obce Loučná nad Desnou dle   zákona
a.      bere na vědomí grafickou přílohu pokynů s tím, že zejména plochu označenou BV9 projektant prověří ve variantách
b.      zastupitelstvo obce pověřuje určeného zastupitele předáním schválených pokynů projektantovi
 
 
 
900.    Dodatek ke smlouvě o půjčce č. 1/2012 týkající se prodloužení termínu splatnosti do 12/2014.
901.    Podání žádosti o bezúplatný převod a následné bezúplatné převzetí pozemku v evidenci Katastru nemovitostí p. č. 666 o výměře 3316 m2, v k. ú. Kociánov, obci Loučná nad Desnou od Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha 3 Žižkov (jedná se o zemědělský pozemek vymezený územním plánem pro zástavbu pro obytné objekty a plochy).
902.    Podání žádosti o bezúplatný převod a následné bezúplatné převzetí pozemku v evidenci Katastru nemovitostí p. č. 700/2 o výměře 1930 m2, v k. ú. Kociánov, obci Loučná nad Desnou od Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha 3 Žižkov (jedná se o zemědělský pozemek vymezený územním plánem pro zástavbu pro obytné objekty a plochy).
903.    Realizaci akce Dřevosochání 2014 v termínu , pozvání hostů a programu dle určení starostou obce .
904.    Souhlas k návrhu na uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné nabytí částí pozemků:
               - parcela ZE, původ Pozemkový katastr (PK) p.č.st.54 o výměře cca 38m2
               - parcela ZE, původ Pozemkový katastr (PK) p.č.st.38 o výměře cca 21m2
               - parcela ZE, původ Pozemkový katastr (PK) p.č. 219 o výměře cca 10m2
               - parcela KN p.č. 349/2 ostatní plocha o výměře cca 81m2
               vše v katastrálním území Přemyslov, obec Loučná nad Desnou, mezi Obcí Loučná nad Desnou (budoucí dárce) a Olomouckým krajem (budoucí obdarovaný) dle podmínek uvedených v dopise evidovaném pod OULO 1303/2013 z 29.10.2013 pro stavbu „Rekonstrukce komunikace III/3696 Přemyslov v úseku km 4,600-9,07“
905.    Pronájem majetku obce – pozemky pro zemědělské využití
- Pronájem pozemku parcela KN 1410/1, výměra 7706 m², trvalý travní porost, v      katastrálním území Rejhotice
            - Pronájem pozemku parcela ZE GP 1366, výměra 2838 m², trvalý travní porost, v
               katastrálním území Rejhotice
            - Pronájem pozemku parcela ZE PK 1554, výměra 343 m², orná půda, v katastrálním
               území Rejhotice
               žadateli o pronájem: H. S., Loučná nad Desnou, za roční nájemné 1% z ceny pozemků dle katastrálního území (pro daň z nemovitostí) na dobu určitou 5 let.
906.  Pronájem majetku obce – pozemky pro komerční využití
- Pronájem pozemku parcela KN 763/4, výměra 3025 m², trvalý travní porost, v
                 katastrálním území Kociánov
                  žadateli o pronájem: KM Sport Martin Kocián, IČ 60789921, Loučná nad Desnou 76, Loučná nad Desnou, za roční nájemné 2 Kč/m2 na dobu určitou 5 let.
907. Budoucí zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – a právo stavby pro stavebníka RD na p.č. 147/4 a 1702/1 v k.ú. Rejhotice (smlouvou dle NOZ 89/2012 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a práva provést stavbu) - souhlas s umístěním přípojky vody a splaškové kanalizace, dotčený pozemek:
            - KN 1529 v k.ú. Rejhotice
            - dle žádosti Ing. Martina Černohouse pro manžele L.K. a M. K., bytem Loučná nad Desnou
908. Budoucí zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – a právo stavby pro     stavebníka ČOV na p.č. 1050/2 v k.ú. Rejhotice (smlouvou dle NOZ 89/2012 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a práva provést stavbu) - souhlas s umístěním odtokové kanalizace a vyústního objektu z ČOV, dotčený pozemek:
         - KN 1620/1 v k.ú. Rejhotice
         - dle žádosti FORTEX-AGS, a.s. pro Ing. Libor Novák, Příčka 697/5, Praha 13
909. Uzavření smlouvy na provedení díla – Výpočet zatížitelnosti mostů – dle nabídky firmy Rušar mosty Brno z 14.1.2014 v ceně do 55 tis. Kč.
         Provedení výpočtu je součástí činností při kontrolách a údržbě mostů na komunikacích obce.
910. Rozpočtové změny dle seznamu :
-         osvětlení přechodů pro chodce - 216 543,- Kč
-         projekt. dokumentace komunikace RD – 60 500,- Kč
-         projekt. dokumentace chodník Filipová – 169 400,- Kč
-         doplatek odvodnění chat. oblasti míst. část Kouty nad Desnou 
 - 128 752,- Kč
 
 
 
 
 
911. Na vědomí :
  1. Obdržení dotace
  2. Výsledky Tříkrálové sbírky
  3. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva- změna zákona
 
 
Starosta obce                                                   Ing. Pavel Martínek
 
 
Ověřovatelé zápisu                                      p. Petr Richter
 
 
                                                                        p. Bohumil Tkadlec
 
 
 
Zapisovatel                                                      pí. Helena Tkadlecová     
 
 
 
 

Zapsáno dne 12.2.2014       

Zveřejněno: 13. 2. 2014

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 12.2.2014

Zpět nahoru