Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Veřejné zasedání 10. 7. 2002

Pomoc p.Strnadovi, prodej č.p.20 - Kociánov

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE , KONANÉHO DNE 10.7.2002 V 17 00 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI NA OBECNÍM ÚRADĚ V LOUČNÉ NAD DESNOU

 

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno

počet zúčastněných zastupitelů : 9+1

omluveni : 1

neomluveni : 0

ověřovatelé zápisu : p.Mucha, p.Kostka

zapisovatelka : pí . Tkadlecová

 

Pan starosta nás přivítal na veřejném zasedání a seznámil nás s programem

 

Program veřejného zasedání :

 

1. Finanční pomoc p. Strnadovi

2. Žádost o prominutí poplatku za odpady

3. Personální záležitosti

4. Nákup pozemků od pozemkového fondu

5. Prodej dům č.p.20 - čistírna

6. Ukládá

7. Bere na vědomí

8. Ostatní

9. Diskuse nad aktuálními dotazy zastupitelů obce a občany

 

Program veřejného zasedání byl schválen 9 hlasy

 

V půběhu schvalování jednotl. bodů probíhala diskuse

 

Usnesení a závěr veřejného zasedání ze dne 10.7.2002

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

Přišel 10. zastupitel, zasedání pokračuje

 

930. Finanční pomoc Petru Strnadovi ve výši 30 tis. Kč za účelem obnovení požárem zničené budovy - střechy s tím, že z této částky by 15 tis zůstalo jako dar obce a částku 15 tis Kč by splatil do konce roku 2002

931. Kvartální odměnu členům výborů bytového a sociálního, stavebního, finančního, kontrolního, školského a kulturního ve výši 55,- Kč

932. Prominutí poplatku za svoz a likvidaci odpadů v obci pí. Mgr. Evě Menšíkové z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí do doby jejího návratu

933. Revokaci bodu č.921.1 z veřejného zasedání ze dne 24.6.2002 s tím, že je plně tato záležitost - otázka personální a odměn plně v kompetenci vedoucího organizace, tzn. starosty obce v souladu se zákonem o obcích a zákonem o platných poměrech zaměstnanců obcí

934. Schvaluje nákup pozemků parcela č. 23/2, 38/2, 41, 53/1 v kú Rejhotice od PF ČR

935. Schvaluje, že součástí prodeje domu č.p.20 je čistírna odpadních vod, která je nedílnou součástí domu č.p.20, Kociánov, že trvá na odhadu z roku 1998, na kupní smlouvě a že nebudou poskytovány slevy při prodeji jednotlivých bytů

 

936. Zastupitelstvo obce ukládá :

 

1. Kontrolní komisi, aby v co nejkratším termínu dokončila kontrolu ubyt.zařízení na katastrálním území obce a zajistila vymáhání částek dle volby komise např. prostřednictvím právního zástupce

2. Kontrolní komisi provedení kontroly reklam a informačních tabulí a zajistila jejich zaplacení pro rok 2002 na katastrálním území obce

3. Kontrolní komisi provedení kontroly vývozu odpadů z obce, a to formou účasti při svozu minimálně 3x za sebou s tím, že bude kontrolováno, zda jsou vyváženy pouze označené opelnice, tzn. , aby nedocházelo k vývozu igelit. pytlů za úplatu přímo obsluze a současně bude kontrolována včasnost přistavení popelnic

4. Provést urychleně prodeje pozemků a nemovitostí

5. Stavební výbor prověřit žádost p.JUDr. Schůrka v e věci stékající vody z místní komunikace k jeho chatě ( chatová oblast )

6. Předsedům výborů, kteří nedali podklady pro kroniku za rok 2001, nechtˇtak neprodleně učiní, aby tato mohla být dokončena

 

937. Bere na vědomí :

 

1. stav staveb. akcí ( ryb.bašta, kanalizace )

2. dopis gen.ředitele Povodí Moravy a.s.

3. vyjádření obce k jízdnímu řádu železnice

4. provedení statické posouzení kleneb v zámku Loučná

5. hospodářské výsledky rybníka Kocián

6. dopis armádyČR k akci 20. září 2002

7. vymáhání dokument. filmu od p.Ručínského

8. zájem o získání kuchaře na novou stavbu domova důchodců z důvodů projektu

9. velká cena Energotisu v jízdě do vrchu

10. hydroprůzkum term.pramene

11. parková úprava - sestříhání keřů, seřezání javor.aleje k MŠ apod.

12. zápis z jednání Předsednictva svazku údolí Desné

13. usnesení č.5/2002 z jednání Předsednictva svazku obcí údolí Desné

14. plnění rozpočtu obce - příjmy

 

 

 

starosta Ing. Pavel Martínek, zapsala pí.Tkadlecová, ověřovatelé zápisu P.Mucha, p.Kostka

Zveřejněno: 11. 7. 2002

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Veřejné zasedání 10. 7. 2002

Zpět nahoru